(1)
जि.सी. G.C. क. ब. K. B. बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ र यसको सान्दर्भिकता {Multi Class Multilevel Teaching Learning and Its Relevance}. Educator J. 2022, 10, 17-29.