कोइराला Koirala गुरुप्रसाद Guruprasad. “पौरस्त्यसाहित्यशास्त्रसम्प्रदायसमीक्षणम्”. शोधसुधा Shodh Sudha 1, no. 1 (November 9, 2023): 1–14. Accessed July 16, 2024. https://nepjol.info/index.php/ss/article/view/59803.