दाहालः Dahal ट. T. “पाणिनीयव्याकरणतन्त्रे प्रयुक्तानां न्यायसिद्धपरिभाषाणां विमर्शः”. शोधसुधा Shodh Sudha, vol. 1, no. 1, Nov. 2023, pp. 15-26, doi:10.3126/ss.v1i1.59804.