कोइराला Koirala ग. G. (2023) “पौरस्त्यसाहित्यशास्त्रसम्प्रदायसमीक्षणम् ”, शोधसुधा Shodh Sudha, 1(1), pp. 1–14. doi: 10.3126/ss.v1i1.59803.