Editorial Team

Dr. Bhawani Shankar Bhattarai
Lecturer of Nepal Sanskrit University
Pindeshwar Vidyapeeth
Nepal
Email: dikshitbhattarai072@gmail.com

Janger Bahadur Bhattarai
Lecturer of Nepal Sanskrit University
Pindeshwar Vidyapeeth
Nepal
Email: jangabdrbhattarai@gmail.com

Dr. Netta Binod Bhattarai
Lecturer of Nepal Sanskrit University
Pindeshwar Vidyapeeth
Nepal
Email: nettabinodbhattarai@gmail.com

Dr Suvash Chandra Neupane
Tribhuvan University
Nepal
Email: subashneupane953@gmail.com