[1]
G. T. Tripathi, “बर्सादी दिनहरू (दोस्रो संस्करण, २०६९) मा व्यक्तिबिम्ब ( Persons Symbolized in ‘The Rainy Days’)”, SIRJANĀ - J Arts & Art Educ., vol. 8, no. 1, pp. 108–117, Jul. 2022.