(1)
Tripathi, G. T. बर्सादी दिनहरू (दोस्रो संस्करण, २०६९) मा व्यक्तिबिम्ब ( Persons Symbolized in "The Rainy Days"). SIRJANĀ - J Arts & Art Educ. 2022, 8, 108-117.