1.
न्यौपाने भ. ‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण. Siddhajyoti Interdis. J. [Internet]. 2023 Apr. 25 [cited 2024 May 30];4(1):163-76. Available from: https://nepjol.info/index.php/sij/article/view/54144