न्यौपाने भागीरथा. “‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण”. Siddhajyoti Interdisciplinary Journal 4, no. 1 (April 25, 2023): 163–176. Accessed May 30, 2024. https://nepjol.info/index.php/sij/article/view/54144.