न्यौपाने भ. “‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण”. Siddhajyoti Interdisciplinary Journal, vol. 4, no. 1, Apr. 2023, pp. 163-76, doi:10.3126/sij.v4i1.54144.