[1]
न्यौपाने भ., “‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण”, Siddhajyoti Interdis. J., vol. 4, no. 1, pp. 163–176, Apr. 2023.