न्यौपाने भ. (2023) “‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण”, Siddhajyoti Interdisciplinary Journal, 4(1), pp. 163–176. doi: 10.3126/sij.v4i1.54144.