न्यौपाने भागीरथा. 2023. “‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण”. Siddhajyoti Interdisciplinary Journal 4 (1):163-76. https://doi.org/10.3126/sij.v4i1.54144.