न्यौपाने भ. (2023). ‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण. Siddhajyoti Interdisciplinary Journal, 4(1), 163–176. https://doi.org/10.3126/sij.v4i1.54144