(1)
न्यौपाने भ. ‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण. Siddhajyoti Interdis. J. 2023, 4, 163-176.