[1]
न्यौपाने भ. 2023. ‘काम्यो लुग्लुग त्यो’ कविताको सङ्कथन विश्लेषण. Siddhajyoti Interdisciplinary Journal. 4, 1 (Apr. 2023), 163–176. DOI:https://doi.org/10.3126/sij.v4i1.54144.