Adhikari, D. (2023) “Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta”, Rupantaran: A Multidisciplinary Journal, 7(1), pp. 32–38. doi: 10.3126/rupantaran.v7i1.52201.