Adhikari, D. (2023). Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta. Rupantaran: A Multidisciplinary Journal, 7(1), 32–38. https://doi.org/10.3126/rupantaran.v7i1.52201