(1)
लम्साल Lamsal त. T. P. प्राज्ञिक लेखनका अभिलक्षण र तत्वहरू(Characteristics and Elements of Academic Writing). Rupantaran 2023, 7, 145-152.