(1)
राई Rai र. क. R. K. दुमी भाषाको परिचय (Introduction to Dumi Language). Rupantaran 2023, 7, 128-136.