(1)
अधिकारी Adhikari म. M. P. भाषा शिक्षणमा सूचना प्रविधिको आवश्यकता र महत्व (Need and Importance of Information Technology in Language Teaching). Rupantaran 2023, 7, 120-127.