धमला Dhamala ग. G. “राणाकालीन नेपालको शिक्षाको संरचना [The Structure of Education in Rana Nepal]”. Rainbow Journal, vol. 8, no. 1, Aug. 2019, pp. 61-64, doi:10.3126/rainbowj.v8i1.44268.