धमला Dhamala ग. G. (2019) “राणाकालीन नेपालको शिक्षाको संरचना [The structure of education in Rana Nepal]”, Rainbow Journal, 8(1), pp. 61–64. doi: 10.3126/rainbowj.v8i1.44268.