धमला Dhamala गणेश Ganesh. 2019. “राणाकालीन नेपालको शिक्षाको संरचना [The Structure of Education in Rana Nepal]”. Rainbow Journal 8 (1):61-64. https://doi.org/10.3126/rainbowj.v8i1.44268.