धमला Dhamala ग. G. (2019). राणाकालीन नेपालको शिक्षाको संरचना [The structure of education in Rana Nepal]. Rainbow Journal, 8(1), 61–64. https://doi.org/10.3126/rainbowj.v8i1.44268