(1)
धमला Dhamala ग. G. राणाकालीन नेपालको शिक्षाको संरचना [The Structure of Education in Rana Nepal]. Rainbow J. 2019, 8, 61-64.