कोइराला Koirala प. P. K. “विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान: Challenges and Solutions to the Effectiveness of Disaster Management”. Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, vol. 55, no. 1, July 2023, pp. 30-42, doi:10.3126/prashasan.v55i1.56438.