कोइराला Koirala म. M. “कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू: Implementation Status, Challenges and Possibilities of Taxation Policy”. Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, vol. 53, no. 1, June 2022, pp. 60-79, doi:10.3126/prashasan.v53i1.46316.