अधिकारी Adhikari क. प. K. P. “जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति: Demographic Structure, Labour Relation and Social Policy”. Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, vol. 53, no. 1, June 2022, pp. 1-19, doi:10.3126/prashasan.v53i1.46238.