न्यौपाने Neupane श. S. “भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति र नियन्त्रणका उपायहरू {Corruption Trends and Control Measures}”. Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration, vol. 52, no. 1, Oct. 2021, pp. 71-84, doi:10.3126/prashasan.v52i1.44653.