ढकाल Dhakal त. T. “नेपालको विकास प्रक्रियामा नतिजामूलक कार्यसम्पादन व्यवस्थापन {Effective Performance Management in Nepal’s Development Process}”. Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration, vol. 52, no. 1, Oct. 2021, pp. 53-70, doi:10.3126/prashasan.v52i1.44650.