[1]
थापा Thapa ह. H. B., “नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’: Policy Corruption Implied in Policy Decision”, Prashasan, vol. 53, no. 1, pp. 171–181, Jun. 2022.