[1]
मैनाली Mainali ग. G., “सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था: Intergovernmental Relation in Federalism: Practices and Status”, Prashasan, vol. 53, no. 1, pp. 20–30, Jun. 2022.