[1]
अधिकारी Adhikari क. प. K. P., “जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति: Demographic Structure, Labour Relation and Social Policy”, Prashasan, vol. 53, no. 1, pp. 1–19, Jun. 2022.