[1]
पन्त Panta ज. J., “कोभिड-१९ महामारीमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका {The role of civil servants in the Covid-19 epidemic}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 137–147, Oct. 2021.