[1]
कोइराला Koirala च. C., “राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र चुनौती {The concept and challenge of national security}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 125–136, Oct. 2021.