[1]
शर्मा Sharma न. N., “निजामती कर्मचारीको आचरण र न्यायिक दृष्टिकोण {Conduct and judicial attitude of civil servants}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 101–115, Oct. 2021.