[1]
न्यौपाने Neupane श. S., “भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति र नियन्त्रणका उपायहरू {Corruption trends and control measures}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 71–84, Oct. 2021.