[1]
ढकाल Dhakal त. T., “नेपालको विकास प्रक्रियामा नतिजामूलक कार्यसम्पादन व्यवस्थापन {Effective performance management in Nepal’s development process}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 53–70, Oct. 2021.