[1]
ओली Oli व. B., “जलवायु परिवर्तनः अवस्था, असर र प्रयासहरू {Climate change: conditions, effects and efforts}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 42–52, Oct. 2021.