कोइराला Koirala प. P. K. (2023) “विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान: Challenges and Solutions to the Effectiveness of Disaster Management”, Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 55(1), pp. 30–42. doi: 10.3126/prashasan.v55i1.56438.