कोइराला Koirala म. M. (2022) “कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू: Implementation Status, Challenges and Possibilities of Taxation Policy ”, Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 53(1), pp. 60–79. doi: 10.3126/prashasan.v53i1.46316.