मैनाली Mainali ग. G. (2022) “सङ्‍घीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धः अभ्यास र अवस्था: Intergovernmental Relation in Federalism: Practices and Status”, Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 53(1), pp. 20–30. doi: 10.3126/prashasan.v53i1.46307.