अधिकारी Adhikari क. प. K. P. (2022) “जनसाङ्ख्यिक संरचना, श्रम सम्बन्ध र सामाजिक नीति: Demographic Structure, Labour Relation and Social Policy”, Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 53(1), pp. 1–19. doi: 10.3126/prashasan.v53i1.46238.