कोइराला Koirala प. P. K. (2023). विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान: Challenges and Solutions to the Effectiveness of Disaster Management. Prashasan: The Nepalese Journal of Public Administration, 55(1), 30–42. https://doi.org/10.3126/prashasan.v55i1.56438