(1)
कोइराला Koirala प. P. K. विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा देखिएका चुनौती र समाधान: Challenges and Solutions to the Effectiveness of Disaster Management. Prashasan 2023, 55, 30-42.