(1)
थापा Thapa ह. H. B. नीतिगत निर्णयमा निहित ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’: Policy Corruption Implied in Policy Decision. Prashasan 2022, 53, 171-181.