(1)
कोइराला Koirala म. M. कर नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू: Implementation Status, Challenges and Possibilities of Taxation Policy. Prashasan 2022, 53, 60-79.