(1)
श्रेष्ठ Shrestha प. क. P. K. नेपालमा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन: Management of Monetary Policy in Nepal. Prashasan 2022, 53, 50-59.