(1)
भट्टराई Bhattarai प. P. सार्वजनिक सेवा प्रवाह: Public Service Delivery. Prashasan 2022, 53, 31-49.